wrthxstudio

Loading

Inflacja w Unii Europejskiej grudzień 2022 Węgry liderem, Polska w czołówce Eurostat podał nowe dane

Inflacja w Unii Europejskiej grudzień 2022 Węgry liderem, Polska w czołówce Eurostat podał nowe dane

Tego rodzaju możliwości związane z mobilnością są dla pracowników doskonałym narzędziem do poszerzania wiedzy i umiejętności, a jednocześnie pozwalają im wnieść swoją specjalistyczną wiedzę do ważnych projektów o zasięgu europejskim. Jako instytucja publiczna EBC dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu uczciwości i dobrego postępowania, stale monitorując i dostosowując swoje systemy, tak aby spełniały swoje zadanie w szybko zmieniającym się świecie (zob. podrozdział 11.2). Odnośnie do wpływu na społeczeństwo EBC podjął kolejne wysiłki, aby wyjaśnić swoją politykę społeczeństwu, kierując swoje działania do różnych grup odbiorców i odpowiadając na obawy obywateli, a także regularnie tworząc przestrzeń do rozmów z obywatelami. W podrozdziale 11.3 przedstawiono kluczowe działania w tej dziedzinie podjęte w 2022.

  • Gwałtownie rosnące ceny energii i żywności, presja popytowa w części sektorów, wynikająca z ponownego otwarcia gospodarki oraz zatory w zaopatrzeniu nadal podwyższały inflację, która w sierpniu wzrosła do 9.1%.
  • W strefie euro w tym roku, a do końca tego roku odrobią wszystkie straty gospodarcze z okresu pandemii.
  • Podobne tendencje znajdują odzwierciedlenie w kursie polityki fiskalnej, który w 2022 po raz drugi z rzędu uległ umiarkowanemu zaostrzeniu[3].
  • Eksport pozostał niski, gdyż globalny popyt spadł, a sytuacja zaopatrzeniowa poprawiła się tylko do pewnego stopnia.
  • W roku 2022 obejmowały one specjalne sesje techniczne ERPB, dwustronne sesje informacyjne z głównymi grupami zainteresowanych stron, spotkania Rynkowej Grupy Doradczej ds.

W piątek Eurostat podał też, co dzieje się ze sprzedażą detaliczną w strefie euro. Te dane dotyczą jednak, inaczej niż w przypadku inflacji, listopada, a nie grudnia. Sprzedaż detaliczna w eurolandzie w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosła w listopadzie o 0,8 proc., podczas gdy w październiku spadła o 1,5 proc. Choć wzrost cen konsumpcyjnych spowolnił, to rośnie inflacja bazowa, czyli z wyłączeniem cen żywności i energii. W grudniu 2022 sięgnęła ona 5,2 proc., podczas gdy w listopadzie wynosiła 5 proc.

Inflacja w strefie euro pobiła rekord. Rosną szanse na agresywne podwyżki stóp

Przyciąganie różnorodnych talentów jest niezbędne, aby EBC mógł podejmować jak najlepsze decyzje dla obywateli, którym służy. W tym celu w 2022 EBC uczestniczył w kilku targach kariery, takich jak targi organizowane przez ADAN (Afro Deutsches Akademiker Netzwerk), największe w Europie targi kariery dla osób czarnoskórych i innej rasy niż biała, oraz EUROUT, wiodącą europejską konferencję biznesową dla osób LGBTQ+. Z powodzeniem uruchomiliśmy również pilotażowy program stażowy dla kandydatów ze spektrum autyzmu. Po napaści Rosji na Ukrainę EBC podjął wiele działań mających na celu wsparcie obywateli Ukrainy. Uruchomiliśmy staże dla ukraińskich absolwentów i zaoferowaliśmy ukraińskim specjalistom umowy krótkoterminowe. We wrześniu 2022 przyjęliśmy 15 ukraińskich stażystów i 2 pracowników krótkoterminowych.

Wśród innych kwestii związanych z SDR, w maju 2022 MFW zakończył pięcioletni przegląd wyceny SDR, zgodnie z którym euro pozostało drugą największą walutą pod względem wielkości udziału po dolarze amerykańskim. Europejski Bank Centralny uczynił również zdecydowane kroki naprzód w realizacji swojego programu dotyczącego zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi. Pierwszy nadzorczy test warunków skrajnych ryzyka zmian klimatycznych ocenił sposób przygotowania banków do przewidywania wstrząsów finansowych i gospodarczych wynikających z ryzyka zmian klimatycznych i zarządzania nimi. Wyniki testu, które opublikowano w lipcu, pokazały, że mimo pewnych postępów dokonanych od roku 2020 banki jeszcze niedostatecznie włączają ryzyko zmian klimatycznych do swoich procedur stosowania testów warunków skrajnych i modeli wewnętrznych. Dwa raporty stanowiące zbiór dobrych praktyk obserwowanych w przeglądzie i teście warunków skrajnych ukazały się w listopadzie i grudniu.

  • W porównaniu z projekcjami z września 2022 do scenariusza bazowego włączono znaczne dodatkowe bodźce fiskalne.
  • W październiku inflacja cen energii osiągnęła poziom 41,5%, przy czym duży wpływ na nią miały ceny gazu i energii elektrycznej, których podstawowe ceny hurtowe uniezależniły się od cen ropy naftowej.
  • Tempo tego procesu dostosowawczego było dla opinii publicznej ważnym sygnałem, że jesteśmy zdeterminowani, by obniżyć inflację.
  • W środę rano złoty kontynuuje umocnienie względem głównych walut.
  • To dane zbieżne ze wstępnymi, które były opublikowane pod koniec września, ale wtedy było lekkie pozytywne zaskoczenie.

W odniesieniu do krajów podatnych na zagrożenia EBC nadal wspierał przewidywalne, terminowe i skoordynowane wdrożenie wspólnych ram obsługi długu (Common Framework for Debt Treatments), jak również środki zwiększające przejrzystość zadłużenia. Ponadto EBC ściśle współpracował z komisją ECON w kontekście swoich prac dotyczących cyfrowego euro[69]. W 2022 roku członek Zarządu, pan Panetta uczestniczył w 3 wysłuchaniach here’s when the stock market will recover, according to historical sell ECON w celu omówienia postępów osiągniętych na etapie badania cyfrowego euro, w tym tematów prywatności, stabilności finansowej i roli sektora prywatnego w ekosystemie cyfrowego euro. EBC zorganizował również seminaria techniczne na poziomie służb z Parlamentem Europejskim i uczestniczył w wydarzeniach organizowanych przez posłów do Parlamentu Europejskiego w celu omówienia projektu cyfrowego euro.

Ramka 3 Przeniesienie głównych zmian stóp procentowych EBC na stopy rynku pieniężnego w euro

Inwestycje przedsiębiorstw według oczekiwań również znacznie ucierpią pod wpływem rosnących kosztów finansowania, w połączeniu z wysoką niepewnością i podwyższonymi cenami energii w krótkim okresie, ale w latach 2024–2025 będą się ożywiać. Wynikało to również z silnego wzrostu inwestycji w obszarze własności intelektualnej w Irlandii. Podwyższona niepewność związana z wojną w Ukrainie, wysokie ceny energii i rosnące stopy procentowe doprowadziły do spadku zaufania przedsiębiorstw i obniżenia się oczekiwań co do aktywności w sektorze dóbr inwestycyjnych. Obecnie oczekuje się, że czynniki te, w połączeniu z powszechnymi obawami dotyczącymi potencjalnych ograniczeń w dostawach energii, doprowadzą do krótkotrwałego, gwałtownego skurczenia się inwestycji przedsiębiorstw w krótkim okresie.

Po drugie, wprowadziliśmy nowy instrument ochrony transmisji (Transmission Protection Instrument, TPI). Eurostat podał w środę, że inflacja w strefie euro wyniosła w grudniu 9,2 proc. Oznacza to – podobnie jak w przypadku całej UE – wyhamowanie tempa wzrostu cen.

5 Podejmowanie wyzwań związanych z ochroną środowiska i klimatem

Założono, że cena ropy Brent w 2023 wyniesie 86 USD/b, po czym w 2025 obniży się do 76 USD/b. Musisz też wiedzieć, że spore zróżnicowanie poziomu inflacji w poszczególnych krajach Europu wynika głównie ze względu na to, iż te są na różnych etapach rozwoju gospodarczego. Zacieśnianie polityki pieniężnej przez RPP w Polsce ostatecznie może doprowadzić do spadku cen w Polsce.

Nowe podejście uzupełnia system zarządzania ryzykiem dostawców w EBC i zawiera wytyczne dotyczące monitorowania ryzyka postępowania i zarządzania nim w trakcie realizacji umowy. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stawiają wymóg zasięgania opinii EBC w sprawie każdego projektowanego aktu UE lub projektu regulacji krajowych w dziedzinach podlegających jego kompetencji. Wszystkie wydane przez EBC opinie są publikowane na stronie internetowej EUR-Lex. Opinie EBC w sprawie projektów unijnych aktów prawnych są również ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W 2022 EBC wydał 14 opinii na temat projektów unijnych aktów prawnych i 32 opinie w sprawie projektów regulacji krajowych wchodzących w zakres jego kompetencji. Europejski Bank Centralny odpowiada także za zarządzanie płatnościami wynikającymi z operacji w ramach Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF)[48] i Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM)[49].

Również euro znalazło się pod presją ze względu na wysokie ceny energii i pogarszające się perspektywy gospodarcze dla strefy euro. Niemniej umacniało się ono w stosunku do innych znaczących walut, takich jak funt szterling, japoński jen i chińskie renminbi. Zmniejszył się wzrost wolumenu globalnej wymiany handlowej w roku 2022, choć pozostawał on powyżej średniej historycznej (wykres 1.1, panel b). Było to głównie spowodowane niskim poziomem aktywności w przemyśle.

W roku 2022 wycofano wsparcie ze strony polityki pieniężnej, natomiast polityka fiskalna stanowiła osłonę przed wzrostem cen energii. Pomimo tego, że w grudniu 2021 rozpoczęła się normalizacja polityki pieniężnej, była ona nadal – ogólnie rzecz ujmując – akomodacyjna, zwłaszcza w pierwszej połowie roku. Niemniej w drugiej jego połowie, wsparcie ze strony polityki pieniężnej zostało wycofane w bezprecedensowo szybkim tempie (zob. podrozdział 2.1). Rządy państw strefy euro wprowadziły posunięcia fiskalne mające na celu złagodzenie skutków wysokich cen energii.

“Złoty pozostaje najlepiej radzącą sobie walutą tej części Europy”

Pierwszą piątkę uzupełniły Estonia, z inflacją wynoszącą 17,5 proc., licząc rok do roku, a także Czechy – 16,8 proc. Eurostat opublikował zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) w poszczególnych krajach. Z danych wynika, że w grudniu najniższe wskaźniki inflacji zanotowano w Hiszpanii (5,5 proc.), Luksemburgu (6,2 proc.) i we Francji (6,7 proc.). Największą inflację w Europie w 2022 roku odnotowano w Mołdawii – na poziomie 27,1 procent.

W efekcie rosnących stóp procentowych, spadających wycen na rynkach akcji i rosnącej awersji do ryzyka, globalne warunki finansowania znacznie się pogorszyły. W 2023 środki fiskalne związane z sytuacją energetyczną będą podtrzymywać wzrost gospodarczy, jednak ich skutki zostaną zrównoważone przez wycofanie wcześniejszego wsparcia fiskalnego związanego z COVID‑19. Mocniejsze środki fiskalne, jakie niedawno wprowadzono w krajach strefy euro w celu skompensowania wysokich cen energii i inflacji (zob. rozdział 2), równoważą wpływ innych wideo: czego można się spodziewać po fomc i gdzie obejrzeć zwrot na rynku środków dyskrecjonalnych, zwłaszcza z powodu wycofania wcześniejszych środków związanych z kryzysem pandemicznym i odbudową gospodarki. W sumie wpływ dyskrecjonalnych środków polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy będzie w 2023 zasadniczo neutralny. Oczekuje się jednak, że większość środków związanych z sytuacją energetyczną zostanie później wycofana, przy założeniu że scenariusz bazowy uwzględnia tylko te środki, które zostały zatwierdzone lub szczegółowo określone i prawdopodobnie będą uchwalone w procesie legislacyjnym.

Tym razem negatywna niespodzianka dotycząca inflacji. Wskaźnik cen przyśpieszył

Uwagę zwraca inflacja w Holandii (17,1 proc.), która jest niemal na tym samym poziomie co w Polsce. Z tym że w naszym kraju padł 25-letni rekord, a w Holandii takich podwyżek cen nie było od czasów II wojny światowej. Według analityków i specjalistów związanych z ekonomią realny spadek poziomu inflacji możliwy jest dopiero po połowie 2023 roku. Oczywiście jest kilka czynników, które wskazują, iż możliwe są pewne spadki. Koszty życia dla wielu osób są ogromne i przekraczają nawet miesięczne zarobki.

Ceny paliw w górę. Wzrost odczuwa szczególnie jedna grupa

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,7 proc. – bez zmian w porównaniu z marcem – podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Polska zanotowała najniższy wskaźnik bezrobocia obok Czech (2,7 proc.). Najniższe roczne wskaźniki odnotowano we Francji prognoza forex dla września 17, 2018-21.09.2018-forex (3,3 proc.), Portugalii (3,4 proc.) i Szwecji (3,9 proc.). Najwyższe były na Litwie (12,3 proc.), Estonii (11,0 proc.) i Czechach (8,8 proc.). W porównaniu z grudniem, roczna inflacja spadła w ośmiu państwach członkowskich, a wzrosła w dziewiętnastu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *